Startsida

 

Aktuellt

Karta

 

Historik

Stigeskatten

 

Stugorna

Kryddgården

 

 

Tips & ideer

Länk-Tips

Utflyktsmål

Musik

 

Gamla fotografier

Nya Bilder

 

Kontakta oss

Uthyrning

 

 

Minnesblad

 

Tillbaka till startsidan

 

Hemsidan sponsras av Häreboden22

 

Fageråsen naturreservat

Erbjuder blandad terräng med myrar och sumpskogar i sänkorna och barrskog på de högre partierna. Fageråsen är också antaget av Regeringen som Natura 2000-område styrt av EU-direktiv, kring det ekologiska nätverk som håller på att byggas upp inom unionen. Hitta dit:.

Från Stavreviken väg 33, till Åsäng, därifrån västerut mot Ljustorp och Lagfors. Ca 2,8 km efter kyrkan i Lagfors vid Uddfors finns vägvisare till reservatet, knappt 20 km norrut. till. Ett annat alternativ är från från Indal efter vägen förbi Gudmundstjärn till Bredsjön, därefter österut mot Lagfors. Vägvisare finns vid Uddfors.

 

Gudmundstjärn naturreservat

Reservatet ligger nordväst om Bjässjön i Indal. Från Sundsvall tar du väg 86 mot Indal. Från Indal finns det skyltar som visar vägen fram till Gudmundstjärn.

 

Lill-Sundsjön naturreservat

Ligger söder om Indalsälven vid Liden. Från Liden åker man bron över Indalsälven och fortsätter mot Åsen. Strax efter byn söderut mot Daltorpet. Efter drygt 6 km kommer man till reservatet

 

Lovik – Storflon naturreservat

Ett flackt, lågproduktivt och mosaikartat myr- och skogsområde. Skogen består av gammal granskog med hög andel omkullfallna trädstammar i olika nedbrytningsstadier och gott om tickor. Myrarna i området utgörs av lågstarr-tuvullkärr med rikt fågelliv av vadare. Hitta dit: Ligger norr om Holmsjön och väster om Indalsälven nära gränsen mot Jämtland. Från Sundsvall tar man väg 86 till Kovland och därifrån väg 320 mot Holm. Det finns vägvisning från väg 320 nordväst om Holm i Vike. Kör norrut från Vike cirka 10 km.

 

Rigåsen naturreservat

Från Stavreviken åker du via Ljustorp och Lagfors. Norr om Lagfors finns vägvisare till reservatet. De sista milen åker du på skogsbilvägar och når Rigåsen efter cirka 500 meters promenad.

Alternativt kan du åka via Slättmon, ta till höger och åka längs Storskälsjön och parkera vid Lövsjön. Därifrån är det en dryg kilometers promenad längs den gamla, vackra stigen till Rigåsen.

Storberget naturreservat

Från Sundsvall tar du väg 86 från Bergsåker till Kovland. Där tar du av västerut på väg 320 mot Holm. Åk cirka 5 km. I Krången tar du sedan av västerut till Västansjö. Drygt två kilometer efter du passerat avtagsvägen mot Bryggtjärn går en mindre väg in till höger. Parkera här och följ stigen som går in till höger upp mot berget.

 

Sundsjöåsen naturreservat

Sundsjöåsens naturreservat ligger söder om Indalsälven vid Liden. Följ väg 86 mellan Liden och Indal. Från Liden är det skyltat till reservatet och även till Åsens- och Lill-Sundsjöns naturreservat. Från Liden åker du på bron över Indalsälven och fortsätter mot byn Åsen. Strax efter byn tar du söderut och följer vägen ca 10 km till Daltorpet. Ta sedan av mot norr så kommer du till reservatet. Det är bara att följa skyltarna fram till reservatet.

Du kan även nå reservatet från norra sidan vid älven. Då tar du av från Liden-Vike vägen lite grann före avtagsvägen som är beskriven ovan och följer denna väg som går längs älven mot byn Svedjan. Kör till vägslutet och där finns parkering. Att ta sig in i reservatet denna väg innebär en liten jobbigare vandring i reservatet eftersom lutningen är rätt stark. Markerade stigar finns i reservatet.

Vill du besöka fler reservat i området så har du Lill-Sundsjöns naturreservat som ligger alldeles i närheten väster om Sundsjöåsen och Åsens naturskog som ligger ytterligare cirka 10 km västerut.

 

Åsen naturreservat

Naturskog på 250-300 meters nivån över havet som uppkommit efter skogsbrand. Hitta dit: 5 km nordväst Lidens samhälle mot Vike. I byn Åsen norrut mot Österfäbodarna, ca 2 km, skogsbilväg in i reservatet.

Övre Sulån naturreservat

Sulåns övre delar hyser ett av Sveriges mest skyddsvärda bestånd av den starkt hotade och tillbakaträngda flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera). Hitta dit: Cirka 30 km nordväst om Sundsvall. Väg 320 från Kovland mot Holm. I Sodalen är det skyltat till området vid vägskälet i byn.

 

Övriga naturreservat i Sundsvalls kommun

 Grenforsens naturreservat, Gräfte naturreservatHögänge naturreservat, Klampenborg naturreservat, Klövberget naturreservat 

 Långharsholmen naturreservat, Malungsfluggen naturreservat.

                                        Naturreservat i Indals närhet